Příprava strategického plánu rozvoje obce Horní Kruty

(dále jen „Strategický plán“).

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby občanů obce, budeme Vás zde na této webové stránce průběžně informovat o jeho zpracování a zároveň se můžete zapojit do procesu jeho tvorby.

Co to je?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy obce (dosavadní vývoj , demografický a ekonomický stav, slabé a silné stránky obce, atd.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (2019 - 2029). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Strategický plán je jedním z podkladů pro tvorbu rozpočtu obce, protože stanovuje oblasti, které bude obec více podporovat (například zda bude investovat do nové výstavby, kulturních akcí nebo životního prostředí). V neposlední řadě je Strategický plán potřebný pro žádosti o dotační tituly, pokud obec nemá vypracovaný strategický rozvojový plán, nemůže o některé dotační tituly žádat.

1. Fáze přípravy - Váš názor nás zajímá!

V této první přípravné fázi nás zajímají vaše náměty a názory, proto neváhejte a na e-mail info@hornikruty.cz nám napište jakékoli návrhy, připomínky a podněty na zlepšení života v obci. Do předmětu prosím uveďte: Strategický plán. Nemusíte se bát, Vaše jméno nebude nikde zveřejněno, potřebujeme jen shromáždit náměty a připomínky od obyvatel tak, abychom měli představu o tom, co v naší obci chybí, co se Vám naopak líbí a jak by se měla dále rozvíjet. Náměty budou dále prezentovány anonymně. Strategický plán bude určitě obsahovat všechny priority a cíle z volebního programu sdružení nezávislých kandidátů „Chceme rozvoj obce“, které získalo většinu v komunálních volbách 2018. Program je k nahlédnutí ZDE. Kromě těchto cílů budeme rádi i za další náměty a připomínky na zlepšení života v obci.

Může se jednat například o tyto oblasti:

KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH - kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ - zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.

EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE - ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.